TOVAR V AKCII

Doporučená MOC (s DPH) 215,00 EUR
Vaša cena 202,00 EUR

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vaša cena 220,00 EUR
Vaša cena 499,00 EUR

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je amiba s.r.o., Orenburská 8, 821 06  Bratislava, IČO: 46269975, DIČ: 2023306043, zapísaná v OR Okresného súdu Batislava 1, odd. sro, vložka 74612/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci zaslaním objednávky na tovar ponúkaný predávajúcim potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a s nimi súhlasí. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy

Objednávka

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru objednaného kupujúcim.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Dodacie a platobné podmienky

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa môžu od parametrami dodaného tovaru odchyľovať ak sa tým nemenia úžitkové vlastnosti predávaného produktu. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala splnomocnená osoba a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške 1,- € za každý deň uskladnenia tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru a záručný list (ak sa s výrobkom dodáva). Kupujúci zaplatí predávajúcemu za tovar a súvisiace služby platbou na účet, dobierkou alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí. Tovar sa doručuje na území Slovenskej republiky, po vzájomnej dohode aj do iných štátov. Ceny za prepravu uvedené v obchode platia pri dodaní v rámci SR. Ceny za prepravu do iných štátov sa určia individuálne.

Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"). Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade zmeny ceny to ale kupujúcemu vopred oznámi. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Reklamačný poriadok

Záruka a záručná doba: Predávajúci zodpovedá za výrobné vady od momentu jeho prevzatia kupujúcim po dobu záručnej doby ktorá je 24 mesiacov, prípadne viac, ak je to uvedené v priloženom záručnom liste. Za výrobné vady sa nepovažuje mechanické poškodenie alebo prirodzené opotrebenie výrobkov spôsobené ich používaním. Taktiež sa za vadu nepovažuje nedodržiavanie návodu na použitie alebo použite tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s návodom.

Uplatnenie reklamácie: V prípade ak počas záručnej doby kupujúci zistí vadu, ktorá je alebo sa dá považovať za výrobnú vadu, uplatní si písomnú reklamáciu mailom na info@tanita.sk. Pre rýchle vybavenie reklamácie je potrebné, aby kupujúci v reklamácii uviedol: Meno a adresu, číslo faktúry a čo najpresnejší popis vady. Ak je to v možnosti kupujúceho môže poslať aj fotografiu reklamovaného tovaru. Predávajúci na základe týchto údajov reklamáciu posúdi a ak dospeje k názoru že reklamácia by mohla byť opodstatnená, vyzve kupujúceho na zaslanie tovaru na adresu predávajúceho. Spolu s tovarom pošle kópiu dokladov o kúpe, všetko príslušenstvo k tovaru. Doporučujeme pri zasielaní tovaru jeho dobré zabalenie. Tovar neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude predávajúcim prevzatá.

Internetový systém riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi (ODR)
Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr sa nachádza platforma internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EU (platforma ODR).

Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle zákona NR SR 18/2018 Z.z.  ak je kupujúci fyzická osoba, poskytne predávajúcemu osobné údaje potrebné na spracovanie a doručenie alebo odovzdanie zakúpeného tovaru. Ide o tieto údaje: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska a adresu doručenia tovaru, telefónne číslo a mailovú adresu. Poskytnuté údaje slúžia výlučne na spracovanie objednávky a zabezpečenie prepravy a doručenia tovar na adresu uvedenú v objednávke alebo vydanie tovaru poverenej osobe. Ak je kupujúcim podnikateľský subjekt, poskytne údaje: Názov firmy, IČO., DIČ, IČDPH, kontaktnú osobu, telefón, mailovú adresuOdstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov ktoré nemôže ovplyvniť alebo v dôsledku vyššej moci, napr.: vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa prísl. ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie. Spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení v originálnom obale. V prípade zaslania tovaru predávajúcemu poštou, kuriérom, prostredníctvom tretej osoby, kupujúci zodpovedá za také zabalenie tovaru aby počas prepravy neprišlo k jeho poškodeniu alebo úbytku. Kupujúci neposiela tovar predávajúcemu na dobierku ani pri jeho doručení nemôže požadovať od predávajúceho okamžité vrátenie kúpnej ceny. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia v primeranej výške z celkovej ceny tovaru za jeho používanie a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. V prípade ak vrátený tovar je v stave ktorý neumožňuje jeho ďalší predaj alebo použitie, predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť kúpnu cenu. Takýto tovar bude kupujúcemu vrátený späť na náklady kupujúceho.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom je počítačový software, ktorý je zabalený a kupujúci tento obal rozbalil, alebo boli kupujúcemu poskytnuté prístupové kľúče k programu iným spôsobom /elektronickou poštou, uvedenie kľúčov vo faktúre,./. Kupujúci nemôže po získaní digitálneho produktu (chráneného autorským zákonom) žiadnym spôsobom vierohodne preukázať, že zakúpený digitálny produkt nebol z jeho strany aktivovaný a ani v budúcnosti nedôjde k jeho aktivácií, preto v tomto prípade nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa vyššie uvedeného občianskeho zákonníka (získaním digitálneho produktu bol produkt spotrebovaný). Uzavretím kúpnej zmluvy (objednávkou a súhlasom s pravidlami) zákazník (spotrebiteľ) vyslovene prehlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a že s ňou súhlasí.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. V prípade ak sú (alebo sa stanú napr. v dôsledku zmeny zákonov) niektoré ustanovenia týchto VOP v rozpore s uvedenými právnymi predpismi strácajú svoju platnosť a platia ustanovenie príslušného zákona upravujúce vzťahy predávajúceho a kupujúceho elektronickom obchode.

Vzájomný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ak je kupujúcim spoločnosť ktorá kupuje tovar na jeho ďalší predaj alebo používanie, sa prednostne riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Internetový obchod podlieha kontrole:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

V Bratislave, dňa 24.05.2018

 

ZDQyYWUwOD